PHÒNG ĐÀO TẠO

  • Ðiện thoại:    38.352.309 - 38.338.975
  • Nhiệm vụ:   Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc về lĩnh vực đào tạo của trường.

 

TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

MỴ GIANG SƠN

CỬ NHÂN VẬT LÝ
ThS.QUẢN LÝ GIÁO DỤC

NGUYỄN THỊ MAI DUNG

CỬ NHÂN VẬT LÝ

HÙYNH TỔ HẠP

THẠC SĨ CNTT

  • Các tổ chuyên môn:

-   Tổ Văn phòng
-   Tổ In ấn

  • Thành tích: Năm học 2003-2004

        -   Tập thể: Phòng Đào tạo, Tổ in ấn: Lao động giỏi cấp trường

        -   Tổ văn phòng: Lao động giỏi cấp ngành

        -   Cá nhân: Lao động Giỏi.