Giới thiệu


 PHÒNG ĐÀO TẠO

  • Ðiện thoại:    38.352.309 - 38.338.975
  • Nhiệm vụ:   Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc về lĩnh vực đào tạo của trường.

 

TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

MỴ GIANG SƠN

CỬ NHÂN VẬT LÝ
TS.QUẢN LÝ GIÁO DỤC

NGUYỄN THỊ MAI DUNG

CỬ NHÂN VẬT LÝ

HÙYNH TỔ HẠP

THẠC SĨ CNTT

 

 

  • Thành tích:

            - Năm học 2009 – 2010:     Tập thể Lao động xuất sắc

           - Năm học 2010 – 2011:      Tập thể Lao động xuất sắc

           - Năm học 2011 – 2012:      Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP

 

           - Năm học 2012 – 2013:      Tập thể Lao động xuất sắc