Quy trình xin xác nhận công tác

 

QUY TRÌNH XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Hồ sơ gồm có:

- Đơn xác nhận công tác (theo mẫu đơn xác nhận công tác)

 

 

 

Thời gian giải quyết trong vòng 02 ngày khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 

- Phòng Tổ chức Cán bộ -