Tuyển sinh vào lớp 6 trường Trung học Thực hành Sài Gòn năm học 2011-2012

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
NĂM HỌC 2011 – 2012

 
                         Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông;
                         Căn cứ Thông báo số 818/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/4/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 2011 – 2012;
                         Căn cứ văn bản số 819/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/4/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn xét tuyển vào lớp 6 năm học 2011 – 2012;
                         Căn cứ Kế hoạch số 172/GDĐT ngày 9/5/2011 của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận 5 về tuyển sinh năm học 2011 – 2012;
                         Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp của trường Trung học Thực hành Sài Gòn năm học 2011 – 2012 đã được Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn phê duyệt ngày 10/2/2011;
                         Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2011 – 2012 của trường Trung học Thực Hành Sài Gòn đã được Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn phê duyệt ngày 27/5/2011;
                         Trường Trung học Thực hành Sài Gòn thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2011 – 2012 như sau:
 
A. TUYỂN SINH LỚP 6 ANH VĂN
I. CHỈ TIÊU:
Tuyển 225 học sinh. Trong đó:
- 50% dành cho những học sinh có hộ khẩu Quận 5 (diện trong tuyến).
- 50% dành cho những học sinh có hộ khẩu quận khác nhưng đang học tại các trường tiểu học thuộc các quận 1, 3, 5, 10 (diện ngoài tuyến).
 
II. ĐIỀU KIỆN NỘP ĐƠN DỰ XÉT TUYỂN
Các học sinh được nộp đơn dự xét tuyển nếu có đủ các điều kiện sau:
1. Đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học, có hồ sơ hợp lệ và đúng độ tuổi từ 11 đến 13 tuổi (sinh từ năm 1998 đến 2000) hoặc học sớm tuổi hợp lệ.
2. Có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc thuộc diện KT 3 có thời gian từ 18 tháng trở lên tính đến ngày nộp đơn) và đang theo học tại các trường Tiểu học thuộc các quận 1, 3, 5, 10.
3. Xếp loại học sinh Giỏi 5 năm liền ở bậc Tiểu học.
4. Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của hai môn Tiếng Việt - Toán và điểmưu tiên, khuyến khích (nếu có) từ 20 điểm trở lên.
III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của trường Trung học Thực hành Sài Gòn).
2. Bản sao Học bạ Tiểu học (không phải thị thực).
3. Bản sao Phiếu tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II lớp 5 của 2 môn Tiếng Việt và Toán (không phải thị thực).
4. Bản sao Hộ khẩu (có thị thực trong năm 2011).
5. Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích nếu có (có thị thực).
Lưu ý: Hồ sơ trên sẽ không hoàn trả nếu thí sinh không trúng tuyển.
 
IV. THỜI HẠN PHÁT HỒ SƠ
1.Phụ huynh học sinh mua hồ sơ xin dự xét tuyển tại trường Trung học Thực hành Sài Gòn từ ngày 10/6/2011 đến 10 giờ 30 ngày 15/6/2011 (10.000 đồng/1 bộ hồ sơ).
2. Giờ làm việc:
Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút;
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00.
* Chủ nhật nghỉ.
 
V. THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ
1. Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ xin dự xét tuyển tại trường Trung học Thực hành Sài Gòn từ ngày 14/6/2011 đến ngày 17/6/2011.
2. Giờ làm việc:
Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00;
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00.
 
VI. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN
Điểm xét tuyển là Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của 2 môn Tiếng Việt và Toán cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
Thứ tự xét tuyển:
1. Xét tuyển theo điểm từ cao xuống thấp.
2. Trường hợp điểm số ngang nhau thì diện ưu tiên được xét trước, kế đến là diện khuyến khích, sau cùng là diện còn lại.
3. Nếu trường hợp điểm số vẫn ngang nhau:
3.1. Diện trong tuyến (hộ khẩu quận 5): ưu tiên xét cho học sinh gần trường theo thứ tự phường 4, 3, 2, 1, 8, 7, 5, 9, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
3.2. Diện ngoài tuyến (hộ khẩu ngoài quận 5): ưu tiên xét cho các phường gần trường thuộc các quận 1, 3, 10.
 
VII. THỦ TỤC NHẬP HỌC
1.Công bố kết quả trúng tuyển vào lớp 6 trường Trung học Thực hành Sài Gòn ngày 12/7/2011.
2. Hồ sơ nhập học gồm:
- Học bạ Tiểu học (bản chính).
- Phiếu tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của 2 môn Tiếng Việt và Toán năm học 2010 – 2011 (bản chính).
- Bản sao khai sinh hợp lệ.
- Giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích nếu có (trình bản chính để đối chiếu).
- 2 ảnh 4x 6
3. Thời gian bổ túc hồ sơ nhập học:
Từ 7 giờ 30 ngày 12/7/2011 đến 16 giờ 00 ngày 14/7/2011.
Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00;
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00.
 
Sau ngày 14/7/2011, đối với những trường hợp chưa bổ túc hồ sơ, nhà trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
Lưu ý: Khi bổ túc hồ sơ nhập học, nếu phát hiện có sai lệch so với các qui định tuyển sinh thì học sinh sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
 
B. TUYỂN SINH LỚP 6 CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ TIẾNG PHÁP
1. Lớp 6 song ngữ sẽ tuyển theo tuyến những học sinh học chương trình tăng cường tiếng Pháp tại trường Tiểu học Minh Đạo quận 5, có học lực môn cả năm môn Toán và Tiếng Việt từ 8 điểm trở lên và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1 lớp, học theo lộ trình A (37 học sinh)
3. Khi có danh sách chính thức, nhà trường sẽ thông báo lịch bổ túc hồ sơ nhập học riêng cho lớp học song ngữ.