Thông báo về miễn, giảm học phí cho Sinh viên trường ĐH Sài Gòn

THÔNG BÁO
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

 
 
 
            Thực hiện nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 ( đã gửi cho các đơn vị).
            Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của BGD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thưc hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ.
            Căn cứ Quyết định số: 1134/QĐ-ĐHSG-KHTC ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn quy định mức thu học phí sinh viên ngoài ngành sư phạm NH: 2010-2011
            Căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ của trường Đại học Sài Gòn, nhà trường thông báo đến các đơn vị v/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH tại trường từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 như sau:
 
1.      Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 
1.1/ Đối tượng không phải đóng học phí:
      Học sinh sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đạt chuẩn nghề nghiệp
 
1.2/ Đối tượng được miễn học phí:
·         Con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của anh hùng lao động trong kháng chiến: con của liệt sĩ, con của thương binh, con của bệnh binh, con của người đươc hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
·         HSSV có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
·         HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa
·         HSSV bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế
·         HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo
 
1.3/ Đối tượng được giảm học phí:
·         Đối tượng được giảm 50% học phí: HSSV là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.


2.      Hướng dẫn

Trình tự, thủ tục và hồ sơ HSSV phải thực hiện để được cấp tiền hỗ trợ học phí:
 
2.1/ Quy định chung:
-          Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ học phí cho các đối tượng thuộc diện miễn giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục Đại học công lập
-          Thời gian tính mức hỗ trợ học phí theo số tháng học thực tế kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010
-          Các đối tượng thuộc diện miễn giảm học phí theo quy định của Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH mà cùng một lúc được hưởng nhiều diện chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất
-          HSSV thuộc diện được miễn giảm học phí mà cùng lúc học ở nhiều trường thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn giảm học phí tại một trường duy nhất.
 
2.2/ Trình tự, thủ tục và hồ sơ:
Sau khi đăng ký môn học theo quy trình của Phòng Đào tạo và đóng học phí theo quy định của Phòng KH-TC, HSSV cần có các thủ tục hồ sơ sau để được nhận tiền cấp hỗ trợ miễn, giảm học phí tại địa phương:
-          Đơn đề nghị cấp tiền miễn, giảm học phí (theo mẫu tải từ Website của Phòng Công tác HSSV) nộp lại cho Văn phòng khoa, khoa chuyển nộp cho Phòng Công tác HSSV để xác nhận và trình ký Ban Giám hiệu.
-          Hóa đơn đóng tiền học phí.
-          Giấy tờ xác nhận:
§ Giấy xác nhận thuộc đối tượng được miễn giảm học phí trong đào tạo do Phòng LĐ-TB và XH nơi quản lý hồ sơ người có công (cha, mẹ sinh viên) và UBND xã, phường nơi HSSV cư trú cấp (đối với HSSV là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học).
§ Bản sao hộ khẩu thường trú của gia đình (đối với HSSV có cha, mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn).
§ Bản sao quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện cấp (đối với HSSV mồ côi cả cha mẹ không nơi nương tựa về kinh tế)
§ Giấy xác nhận của bệnh viện Quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường (đối với HSSV bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế)
§ Giấy chứng nhận hộ nghèo do UBND phường, xã, thị trấn cấp (đối với HSSV là người dân tộc thiểu số không ở vùng cao, biên giới . . . vùng đặc biệt khó khăn)
§ Bản sao sổ hưởng tiền trợ cấp hàng tháng của cha (mẹ) do tổ chức BHXH cấp (đối với HSSV được giảm 50% học phí)
 
3.      Phương thức chi trả
                  HSSV thuộc đối tượng được cấp bù tiền miễn giảm học phí phải chuyển nộp các thủ tục hồ sơ cho Phòng LĐ-TB và XH địa phương nơi cư trú. Tùy theo diện đối tượng được miễn giảm học phí, HSSV phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 
            Ví dụ :
a)      HSSV là con thương binh thuộc đối tượng được miễn học phí, hồ sơ cần phải nộp gồm :
·         Đơn đề nghị được cấp tiền miễn giảm học phí (theo mẫu) có xác nhận của trường.
·         Hóa đơn đóng học phí.
·         Giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong đào tạo do Phòng LĐ-TB và XH nơi quản lý hồ sơ của cha (mẹ) cấp.
b)      HSSV thuộc đối tượng miễn học phí có cha, mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo . . . hồ sơ phải nộp gồm :
·         Đơn đề nghị được cấp tiền miễn giảm học phí (theo mẫu) có xác nhận của trường.
·         Hóa đơn đóng học phí.
·         Bản sao hộ khẩu thường trú của gia đình
 
Phòng LĐ-TB và XH chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha, mẹ HSSV chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của HSSV. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ Phòng LĐ-TB và XH có trách nhiệm thông báo cho gia đình HSSV biết trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ.
Tiền hỗ trợ miễn giảm học phí được cấp 10 tháng/năm và được cấp thành 2 lần/năm.
 
4.      Quy trình và thủ tục hồ sơ: HSSV cần nộp cho trường ĐHSG
 
4.1/ Đối với HSSV năm thứ nhất (K.10)
Căn cứ vào giấy báo nhập học, khi đến trường làm thủ tục nhập học, HSSV phải nộp cho Phòng Công tác HSSV các giấy tờ minh chứng bản thân thuộc đối tượng ưu tiên được miễn, giảm học phí. Ví dụ: Bản sao thẻ thương binh, bệnh binh hay những người hưởng chính sách như thương binh của cha (mẹ) ; Giấy chứng nhận là người dân tộc thiểu số và giấy chứng nhận hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy xác nhận gia đình có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, miền núi, xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn ; Giấy chứng nhận hộ nghèo do Sở LĐTB và XH Tỉnh (thành phố) cấp ; Giấy chứng tử của cha, mẹ hoặc giấy chứng nhận mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa về kinh tế do Phòng LĐ-TB và XH cấp.
 
      4.2/ Đối với HSSV năm thứ II, III, IV (K07, 08,09)
 Vào tháng 4 hàng năm, HSSV phải nộp mới hồ sơ các giấy tờ minh chứng bản thân thuộc diện đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên trong đào tạo cho Phòng Công tác HSSV (nộp cho lớp à lớp nộp cho Văn phòng khoa à Văn phòng khoa chuyển cho Phòng công tác HSSV). Riêng sinh viên thuộc đối tượng: bản thân là Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động, Con của Liệt sĩ, con của TB, BB và những người hưởng chính sách như TB, con mồ côi cả cha lẫn mẹ, người tàn tật, con người nhiễm chất độc da cam trong kháng chiến, trong quá trình học tại trường nếu không có gì thay đổi so với hồ sơ năm thứ nhất thì không phải nộp lại minh chứng nữa.
Phòng Công tác HSSV căn cứ vào các quy định hiện hành và căn cứ vào các minh chứng để lập danh sách HSSV được miễn giảm học phí, được hưởng trợ cấp chính sách, trợ cấp xã hội trình Ban Giám hiệu ký duyệt và gởi cho các phòng ban chức năng thực hiện. Danh sách cũng được gửi về Khoa thông báo công khai cho HSSV biết. Những HSSV thuộc đối tượng ưu tiên có thể bổ sung hồ sơ trong thời gian quy định của trường.
 
Khi nhận được thông báo này đề nghị các Khoa thông báo công khai cho HSSV biết và thực hiện.
 
Từ ngày 01/01/2011, HSSV bắt đầu tiến hành làm thủ tục hồ sơ để gửi về cho cha (mẹ) và yêu cầu cha mẹ làm theo quy trình (đã được hướng dẫn ở trên) để được nhận lại tiền học phí đã đóng.
* Lưu ý: Sau khi đăng ký môn học, trong thời gian quy định phải đóng học phí của Phòng KH-TC, những HSSV thuộc diện đối tượng được miễn giảm học phí, nếu chưa có tiền đóng học phí phải làm đơn gửi Ban Giám hiệu, Phòng KH-TC xin được tạm hoãn thời gian đóng học phí (tối đa 30 ngày kể từ ngày hết hạn đóng học phí đợt 1). Đơn phải được Khoa xác nhận và chuyển về Phòng Công tác HSSV, Phòng Công tác HSSV có ý kiến và HSSV phải nộp đơn về Phòng KH-TC. Nếu hết hạn thời gian cam kết mà HSSV vẫn chưa đóng học phí Trường sẽ thực hiện các biện pháp chế tài : hủy kết quả học tập và sinh viên không được thi kết thúc môn học (kết thúc học kỳ).
 
Đề nghị các Khoa và HSSV thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong thông báo.
 
Tìm kiếm

Lịch công tác tuần

SGU Mail

Website liên kết
Đăng nhậpSố khách trực tuyến
Hiện có 145 khách Trực tuyến